Formularz zgłoszeń drogą elektroniczną

W tym roku udostępniamy Wam także możliwość zapisów drogą elektroniczną. Będą one przyjmowane jedynie do dnia 15 czerwca 2020 r. i dotyczą tylko  osób pełnoletnich.

Formularz zapisów na

29 Szczecińską Pielgrzymkę Rowerową na Jasną Górę

Dane uczestnika

Organizator wydarzenia poprosił o poniższe dane uczestnika.
* - oznacza pole obowiązkowe

Dane osobowe


Adres Email *

Imię *

Nazwisko *

Telefon komórkowy *

PESEL *

Data urodzin

Adres zameldowania


Adres *

Adres cd.

Kod pocztowy *

Miasto *

Inne


Wykonywany zawód *

Moja kondycja rowerowa (wybierz wg skali) *

Na pielgrzymce mogę podjąć służbę

Rozmiar koszulki bawełnianej (w cenie) *

Miejsce dołaczenia do pielgrzymki *

Wracam z całą grupą autokarem i opłacam koszty przejazdu (100 zł) i transportu roweru (30 zł) ( może ulec zmianie) przelewem w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że znany mi jest Regulamin Pielgrzymki, który zobowiązuje się przestrzegać. Nieprzestrzeganie go jest równoznaczne ze skreśleniem mnie z listy uczestników Pielgrzymki. Zobowiązuję się do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, ze brak wpłaty w tym terminie powoduje automatyczne usunięcie uczestnika z listy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych Pielgrzymki. (imię i nazwisko i data)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Uczestnicy dokonujący  zgłoszenia elektronicznego zobowiązują się do  przelania opłaty na pokrycie kosztów pielgrzymki w kwocie 220 zł na konto:

Parafia w Benicach

71 9393 0000 0003 4496 2000 0010

z właściwym tytułem wpłaty ( np opłata pielgrzymkowa, koszty powrotu, koszulka rowerowa itp) i podaniem imienia i nazwiska uczestnika w terminie do 7 dni od daty wysłania zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie zostaną w tym terminie opłacone zostaną usunięte.
W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia i zwrotu ewentualnie wpłaconej opłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Szczegółowe zasady zawarte są załączonych formularzach

Uwaga:

Koszulki rowerowe.

Informujemy, że w tym roku tylko do 20 maja przyjmujemy zapisy na koszulki rowerowe. Szczegóły i zapisy na naszej stronie: pielgrzymkowe sportowe koszulki rowerowe .